Watch our students boldly declare - Corona Ki Aisi KiTaisi!